Центр юридических услуг

Все о ваших правах

Закон 3108 от 17112005

Одобрен Советом Федерации 13 июля 2005 года

Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 26 июля 2005 г. N 161, в Собрании законодательства Российской Федерации от 25 июля 2005 г. N 30 (часть I) ст. 3108, в "Парламентской газете" от 5 августа 2005 г. N 136-137

Принят Государственной Думой 8 июля 2005 года

18 октября 2007 г., 21 ноября 2011 г., 28 декабря 2016 г.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2005 г.

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований"

Также вносятся изменения в статью 83 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", согласно которым положения статей 28 и 44 данного Федерального закона, устанавливающие обязательность публичных слушаний, на которые выносятся проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, а также определяющие требования к содержанию устава муниципального образования и его государственной регистрации, вступают в силу с 1 сентября 2005 г.

Федеральный закон от 21 июля 2005 г

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2005 г.

Проект постановления Верховной Рады Украины от 22.10.2013 № 1082/П

Проект постановления Верховной Рады Украины от 24.02.2011 № 6343/П

Закон 3108 от 17112005

Проект закона Украины от 03.09.2008 № 3108

Стадия: Постановление ВР Украины принято

Проект закона Украины от 13.12.2012 № 1082

Проект закона Украины от 28.05.2008 № 2571

Проект закона Украины от 11.12.2014 № 1407

Проект закона Украины от 02.06.2014 № 4989

Проект постановления Верховной Рады Украины от 31.10.2011 № 9365

Проект закона Украины от 26.06.2014 № 4176а

Проект закона Украины от 05.06.2014 № 4019а

Проект закона Украины от 11.12.2014 № 1408

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Іноземці та особи без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та в порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» , якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;

7) частину першу статті 35 доповнити реченням такого змісту: «Не підлягає прощенню (списанню) за умовами мирової угоди заборгованість із сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

8) абзац третій частини сьомої статей 42 і 43 після слів «щодо сплати» доповнити словами «страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

2) у першому реченні частини дванадцятої слово «чи» замінити словами «та/або», слова «загального трудового» виключити, а слова » Закону України «Про пенсійне забезпечення» замінити словами » Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» ;

1) статтю 165 1 викласти в такій редакції:

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;

24. Частину четверту статті 9 Закону України «Про охорону праці» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10) доповнити словами «у порядку, встановленому законом».

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании

«Стаття 20. Виплата пенсій іноземцям та особам без громадянства похилого віку, які перебувають в Україні на законних підставах

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«Положення Закону України «Про пенсійне забезпечення» застосовуються в частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.

перше речення абзацу шостого після слів «своєчасністю справляння» доповнити словами «страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

1) новая редакция положений устава муниципального образования с внесенными в них изменениями;

2) проверяет соблюдение установленного в соответствии с федеральным законом порядка принятия устава муниципального образования;

Законодательная база Российской Федерации

1. Государственную регистрацию уставов муниципальных образований организует уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в соответствии с настоящим Федеральным законом.

3) присваивает уставу муниципального образования государственный регистрационный номер;

2) реквизиты устава муниципального образования (орган, принявший устав, наименование устава, номер и дата утверждения решения, которым принят устав);

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2005 года.

Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона признать утратившими силу пункт 16 статьи 5, пункты 3 и 4 статьи 8 Федерального закона от 28 августа 1995 года N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3506).

Часть 3 статьи 83 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 12; Российская газета, 2005, 2 июля) дополнить абзацем следующего содержания:

3. Уставу муниципального образования присваивается государственный регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава муниципального образования делается отметка о государственной регистрации путем проставления специального штампа.

2) решение представительного органа муниципального образования либо решение схода граждан о принятии устава муниципального образования, а также протокол заседания представительного органа муниципального образования либо протокол схода граждан, на которых был принят устав муниципального образования;

5) включает сведения об уставе муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации.

2. Для государственной регистрации устава муниципального образования представляются в двух экземплярах, а также на магнитном носителе:

Впоследствие въз основа на акта било издадено атакуваното наказателно постановление, с което при идентичност на фактическото описание и правна квалификация на нарушението, на основание чл.179 от ЗДДС дружеството е санкционирано с имуществена санкция само за неподаването на справка-декларация от отчетен период месец юли на 2009 г. в законоустановения срок до 14.08.2009 г.

Съдът след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства поотделно и в тяхната съвкупност установи следното:

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, видно от дата на връчването на НП и от пощенското клеймо на плика с който е изпратена жалбата в ТД на НАП Бургас. Жалбата изхожда от легитимирано лице посочено в НП като нарушител, съдържа изискуемите от закона реквизити и е процесуално допустима.

Наред с посочения процесуален порок, при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление е осъществено нарушение на материалния закон –чл.18 от ЗАНН. Няма спор, че задължението ежемесечно, да се подово справка-декларация (чл.125 ал1 ) и задължението ежемесечно, заедно с декларацията да се подават и отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС (чл.125 ал.3 ЗДДС) са отделни и самостоятелни задължения на регистрираното лице, които са уредени в различни алинеи на чл.125 от ЗДДС, не се намират в отношение на евентуалност или поглъщане, а срокът за изпълнението им е един и същ. При съставянето на акта е описано само едно нарушение, на което е посочена като нарушена само една норма –тази на чл.125 ал.5 от ЗДДС. По този начин актосъставителят е нарушил задължението си по чл.18 ЗАНН да опише и квалифицира самостоятелно двете констатирани административни нарушения – неподаването на справка–декларация в срок като нарушение на чл.125 ал.5 вр. ал.1 от ЗАНН и неподаването на отчетните регистри по чл.124 от закона като нарушение по чл.125 ал.5 вр. ал.3 предложение второ от ЗАНН. Наказващият орган е предприел опит да санира това нарушение, издавайки въз основа на акта наказателно постановление само за неподаване на справка-декларация, без да се произнесе по отношение на посоченото в акта като нарушение неподаването на информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител за месец юли на 2009 г.

През месец август на 2009 г. свидетелката Д.С.П. – инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, след служебна справка установила, че „И. Т.” ЕООД не е подало справка –декларация по ЗДДС, ведно с информация от отчетните регистри на магнитен и хартиен носител за данъчен период месец юли на 2009 г. в законоустановения срок — 14.08.2009 г. До дружеството са били изпратени покани с № 48/18.08.2009 г. и №48/15.09.2009 г., които са приети като доказателства по делото (лист №10 и 11), с които е бил поканен управителя на дружеството да се яви в ТД на НАП Бургас за подаване на декларацията и съставянето на акт. Към момента на съставянето на акта -20.10.2009 г. представител на дружеството не се е явил и акта за установяване на административно нарушение е бил съставен в негово отсъствие по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН. В актът за установяване на административно нарушение на лист № 9 от делото с № 0003335 от 20.10.2009 г. свидетелката П. е описала от фактическа страна стореното като неподаване в законоустановения срок до 14.08.2009 г. справка –декларация и информация от отчетните регистри, включително и на магнитен носител за данъчен период месец юли на 2009 г. и го квалифицирала по чл.125 ал.5 от ЗДДС. На управителя А. актът бил връчен на 23.12.2009 г. срещу подпис и без възражение като е получил и копие от същия.

Образувано по повод внесената в Районен съд в гр.Бургас жалба от „И. Т.” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ . със седалище и адрес на управление в гр.Б., ул.”К. Ал. Б.” № . представлявано от С. Н. А. ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 24474-О-0003335 от 11.02.2010 г. на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Бургас, с което на дружеството –жалбоподател на основание чл.179 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер от 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 24474-О-0003335 от 11.02.2010 г. на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП –Бургас, с което на „И. Т.” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ . със седалище и адрес на управление в гр.Б., ул. „К. А. Б.” № . на основание чл.179 от Закона за данъка добавена стойност (ЗДДС) е наложена имуществена санкция в размер от 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.125 ал.5 от ЗДДС като незаконосъобразно.

Основателни са и оплакванията за изтичане на абсолютната давност на административнонаказателно преследване на нарушението. Правилно и в съответствие със закона жалбоподателят сочи, че изтичането на погасителната давност е сред предвидените в НК, приложим поради препращането в чл.11 от ЗАНН основания за погасяване на наказателното преследване. Съгласно чл.80 ал.1 т.5 от НК в редакцията, действала по време на извършване на нарушението, за деянията, наказуеми с наказание до една година лишаване от свобода и по-леки, включително глоба обикновената давност възлиза на две години, а абсолютната давност независимо спирането и прекъсването на давностния срок е три години. В настоящия случай деянието е извършено на 24.08.2009 г. и от този момент е започнала да тече давността на това административно нарушение. Давността е била прекъсната с действията по съставяне и връчване на акта, както и издаването на наказателното постановление, но независимо от това към 15.08.2012 г. за това деяние е изтекла абсолютната погасителна давност. Изложеното се явява самостоятелно основание, което е в подкрепа на съображенията на съда да отмени атакуваното наказателно постановление.

Производството е по реда на чл.59-чл.63 от ЗАНН.

„И. Т.” ЕООД е данъчно задължено лице, включително и ЗДДС и е регистрирано в ТД на НАП Бургас. Считано от датата на регистрацията му по ЗДДС на 01.08.2002 г. и към месец юли на 2009 г. дружеството е следвало за всеки данъчен период да подава справка-декларация и отчетни регистри до 14-то число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят съгласно предвиденото в чл.125 ал.5 от ЗДДС.

Редовно призован за открито съдебно заседание представляващия дружеството не се явява редовно призован. Не изпраща и процесуален представител. Не се сочат нови доказателства.

На четвърти октомври две хиляди и тринадесета година

За административнонаказващия орган редовно призован се явява гл.ЮК К. — надлежно упълномощена. Иска от съда да потвърди НП като правилно и законосъобразно. Излага мотиви. Не се сочат нови доказателства.

«4. В переходный период при формировании и утверждении проектов бюджетов муниципальных районов на 2006, 2007 и 2008 годы средства районных фондов финансовой поддержки поселений могут распределяться с использованием показателей фактических доходов и расходов за отчетный период или прогнозируемых на плановый период доходов и расходов бюджетов поселений.»;

«1.1. Со дня официального опубликования настоящего Федерального закона до 1 января 2009 года устанавливается переходный период.

1) в 2006 году в размере до 100 процентов от общего объема средств указанных фондов;

1.3. В переходный период указанными законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено решение вопросов местного значения вновь образованных в соответствии с настоящим Федеральным законом поселений органами местного самоуправления муниципальных районов.»;

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 12; N 17, ст. 1480; N 27, ст. 2708; N 30, ст. 3108) следующие изменения:

в пункте 3 части 7 слова «1 декабря 2005 года» заменить словами «1 января 2008 года», дополнить словами «. В переходный период до регистрации права собственности на указанное имущество органы местного самоуправления вправе безвозмездно использовать указанное имущество для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения»;

«5) содействуют созданию советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона;»;

в пункте 3 слова «1 января 2006 года» заменить словами «1 января 2008 года», дополнить словами «. В переходный период до регистрации права собственности на указанное имущество органы местного самоуправления вправе безвозмездно использовать указанное имущество для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения»;

Статья 1

в абзаце первом части 3 слова «1 января 2007 года» заменить словами «1 января 2009 года»;

1.2. В переходный период законом субъекта Российской Федерации определяется порядок решения вопросов местного значения вновь образованных в соответствии с настоящим Федеральным законом поселений. Принятие указанных законов субъектов Российской Федерации осуществляется до 1 января 2006 года. С 1 января 2006 года до окончания переходного периода указанные законы субъектов Российской Федерации принимаются не позднее чем за три месяца до начала очередного финансового года и не могут быть изменены в течение финансового года.

«2.1. Положения настоящего Федерального закона, в том числе установленные абзацем первым части 3 настоящей статьи, применяются с 1 января 2006 года до окончания переходного периода в части, не противоречащей положениям частей 1.2 и 1.3 настоящей статьи.»;

«5. В переходный период дотации из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), предусмотренных частью 2 статьи 61 настоящего Федерального закона в бюджетах субъектов Российской Федерации, могут распределяться с использованием показателей фактических или прогнозируемых доходов и расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов):

Proudly powered by WordPress